ciasteczka

Śledź nas:

facebook youtube linkedin twitter

LEAN W MEDYCYNIE

Zintegrowany
System
Kwalifikacji

Jesteśmy podmiotem, który decyzją Ministra Rozwoju i Technologii, od dnia 01.06.2021 r. posiada uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji pn. ”Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)”, w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, funkcjonującego w oparciu o ustawę Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015r z późn. zmianami (Dz.U.2016 poz. 64). (Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2021-02-19 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 2021-03-08 r., poz. 241).

LEAN W MEDYCYNIE

Informacje
ogólne

Czym jest ZSK?

W dokumentach UE wskazuje się na rozwój europejski oparty na innowacyjności i wysokim zatrudnieniu, w tym przez promowanie mobilności ludzi na rynkach pracy. Kluczową rolę w realizacji tych celów odgrywa Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), czyli przyjęta w UE struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ odniesienia dla krajowych ram kwalifikacji umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach UE. Działania rekomendowane w Zaleceniu w sprawie ram kwalifikacji podjęły niemal wszystkie kraje europejskie.

W ramach sesji, uczestnicy realizują tak zwane QW (Quick Wins) w zdefiniowanych przez siebie procesach. Usprawnienia te od razu wpływają na zmianę organizacji pracy, efektywność i wzrost zaangażowania zespołu, popartego sukcesami.

Wdrożenie w Polsce ram kwalifikacji zostało przewidziane w rządowych dokumentach strategicznych:

 • Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 (i kolejne),
 • Strategia Rozwoju Kraju,
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
 • Perspektywa uczenia się przez całe życie.

Polska przygotowywała koncepcję modernizacji systemu kwalifikacji w oparciu o ramy kwalifikacji od 2008 r. Modernizację systemu kwalifikacji w Polsce rozpoczęło uchwalenie ustawy o ZSK. Wiosną 2015 roku założenia do ustawy o ZSK zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Wypracowana koncepcja integracji systemu kwalifikacji uwzględnia polskie tradycje i uwarunkowania, a jednocześnie korzysta z najlepszych doświadczeń zagranicznych. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to wprowadzony ustawą zbiór zasad, standardów, nowych funkcji i ról oraz procedur regulujących sposób działania różnych podmiotów (osób i instytucji) związanych z nadawaniem kwalifikacji oraz zapewnianiem ich jakości. Na specjalne podkreślenie zasługuje fakt, że ustawa o ZSK nie tworzy żadnych nowych instytucji, a występujące w tekście ustawy określenia takie jak „instytucja certyfikująca” albo „podmiot zewnętrznego zapewniania jakości”, są nazwami oznaczającymi określone funkcje. Na przykład funkcję instytucji certyfikującej pełni każda okręgowa komisja egzaminacyjna (OKE). Jedynym ciałem, które utworzyła ustawa o ZSK jest Rada Interesariuszy ZSK (organ opiniodawczo-doradczy przy ministrze koordynatorze ZSK).

Ogólny schemat rozwiązania systemowego w ZSK jest następujący:

 • Wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK są wpisane do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK)
 • Każda kwalifikacja włączona do ZSK musi być opisana w określony sposób i mieć przypisany poziom PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji),
 • Poziom PRK wynika z porównania wymagań dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów w PRK,
 • Kwalifikację włączoną do ZSK można nadać wyłącznie na podstawie pozytywnego wyniku walidacji (sprawdzenia czy wymagane efekty uczenia się są osiągnięte), Kwalifikacje włączone do ZSK mogą nadawać wyłącznie instytucje uprawnione przez właściwego ministra, lub w przepisach prawa,
 • Każda instytucja nadająca kwalifikacje włączone do ZSK (instytucja certyfikująca) jest objęta wewnętrznym i zewnętrznym zapewnianiem jakości – zasady zapewniania jakości określa ustawa o ZSK,
 • Funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości powierza minister właściwy dla danej kwalifikacji Ministrowie właściwi sprawują nadzór nad jakością nadawania kwalifikacji należących do ich działów administracji rządowej (ustawa daje ministrom skuteczne instrumenty nadzoru), funkcjonowanie ZSK jest koordynowane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Kwalifikacja rynkowa

Rozróżnić można trzy rodzaje kwalifikacji:

1) Kwalifikacje szkolne i akademickie - nadawane są na podstawie ustaw regulujących działanie systemów oświaty i szkolnictwa wyższego, Są to kwalifikacje pełne oraz kwalifikacje cząstkowe. W ustawie o ZSK przewidziano, że kwalifikacje te wchodzą do ZSK z mocy ustawy.

2) kwalifikacje uregulowane - nadawane są na podstawie innych przepisów prawa, stanowią kwalifikacje cząstkowe, w ustawie o ZSK przewidziano przegląd kwalikacji uregulowanych w celu ustalenia, które z nich powinny być włączone do ZSK.

3) Kwalifikacje rynkowe są kwalifikacjami nadawanymi bez powszechnie obowiązującej podstawy prawnej i stanowią kwalifikacje cząstkowe. W ustawie o ZSK przewidziano możliwość włączania kwalifikacje rynkowych do ZSK na wniosek zainteresowanego podmiotu, o ile spełniają warunki określone w ustawie o ZSK. Kwalifikacje rynkowe są kwalifikacjami wypracowanymi przez różne środowiska (organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje lub inne podmioty) na podstawie zgromadzonych przez nie doświadczeń. Funkcjonują one na „wolnym rynku” kwalifikacji. Kwalifikacje rynkowe mogą odnosić się do działalności o charakterze ściśle zawodowym, ale również różnych obszarów działalności społecznej, w tym działalności wychowawczej i opiekuńczej, a także działalności o charakterze rekreacyjnym. Przykładami takich kwalifikacji są certyfikaty producentów oprogramowania (Microsoft, SAS), certyfikat ECDL B2 (dotyczy umiejętności komputerowych) i Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Innym przykładem kwalifikacji rynkowych są stopnie instruktorskie zdobywane w ramach organizacji harcerskich.

LEAN W MEDYCYNIE

Lean Office

Charakterystyka kwalifikacji Lean Office

Osoba posiadająca kwalifikację „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” jest przygotowana do samodzielnego wdrażania w firmach i instytucjach narzędzi Lean Office prowadzących do optymalizacji procesów biznesowych w firmie. Kwalifikacja może być przydatna szczególnie dla osób zatrudnionych zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych na stanowiskach pracy, które wiążą się z zarządzaniem, obsługą biura, obsługą klienta, obsługą reklamacji, pracą z dokumentami, planowaniem realizacji usługi (w firmach usługowych), zarządzaniem jakością.

Dla kogo adresowana jest certyfikacja?

 • dyrektorzy, liderzy procesów, managerowie, kierownicy zespołów, osoby odpowiedzialne za zarządzanie jakością w organizacjach świadczących usługi;
 • pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy biur, zespołów, wydziałów w administracji, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych;
 • pracownicy nieprodukcyjni przedsiębiorstw odpowiedzialni za organizację pracy biur, zespołów; osoby pragnące potwierdzić swoje umiejętności w zakresie optymalnego wykorzystania zasobów biurowych, administracyjnych, usługowych;
 • absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych.

Możliwości wykorzystania kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację może ją wykorzystać w pracy na stanowiskach związanych z:

 • zarządzaniem,
 • obsługą biura, obsługą klienta, obsługą reklamacji, pracą z dokumentami, przechowywaniem towarów i materiałów (w firmach usługowych, handlowych i produkcyjnych;
 • planowaniem realizacji usługi (w firmach usługowych);
 • zarządzaniem jakością, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych.

Efekty uzyskania kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację “Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” samodzielnie planuje oraz koordynuje wdrażanie Lean Office w organizacjach. Wykorzystując znajomość podstawowych pojęć, zasad i narzędzi systemu Lean oraz filozofii Kaizen identyfikuje procesy biznesowe w organizacji oraz wskazuje straty zachodzące w tych procesach. Określa cele wdrożenia, planuje budżet oraz zasoby niezbędne do wdrożenia Lean Office w organizacji, a także przygotowuje zespół do wdrożenia Lean Office w organizacji oraz do prowadzenia cyklicznych audytów. Prowadzi proces monitorowania i ewaluacji efektów wdrożenia oraz przygotowuje rekomendacje dotyczące dalszego doskonalenia się organizacji w ramach optymalizacji procesów biznesowych. Zadania zawodowe wykonuje w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach.

Efekty uzyskania kwalifikacji

I. Weryfikacja składa się z dwóch etapów: części teoretycznej i części praktycznej:

1. w części teoretycznej wykorzystuje się metodę testu teoretycznego.
2. w części praktycznej stosuje się następujące, wzajemnie komplementarne i
3. uzupełniające metody weryfikacji: a. obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja), b. wywiad ustrukturyzowany (rozmowa z komisją). c. analiza dowodów i wytworów Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest pozytywny wynik części teoretycznej.

Szczegółowe informacje na temat etapów nadawania kwalifikacji określone zostały w punkcie II Regulaminu walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)”.

II. Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny wiedzy i umiejętności kandydata w kontekście wymaganych efektów uczenia, z wykorzystaniem przygotowanych przez Lean w Medycynie Sp. z o.o. (LWM) scenariuszy wywiadów, arkuszy oceny i innych narzędzi.

III. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wymaga potwierdzenia wszystkich, efektów uczenia się/kryteriów weryfikacji przewidzianych dla uzyskiwanych kwalifikacji.

IV. LWM zapewnia nadzór nad prawidłowym przebiegiem walidacji w formie stacjonarnej lub zdalnej.

Szczegółowe zasady składania odwołania określone zostały w punkcie VI Regulaminu walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)”

Wstępne warunki przystąpienia do walidacji

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest:

I. Zgłoszenie kandydata:

1. W przypadku kandydatów, dla których LWM prowadziło kształcenie w obszarze kwalifikacji zgłoszenie zamiaru poddania się walidacji następuje w sposób określony w umowie kształcenia
2. W przypadku kandydatów, dla których LWM nie prowadziło kształcenia, zgłoszenie zamiaru poddania się walidacji następuje w sposób określony w umowie zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie
3. W przypadku pozostałych kandydatów: poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: biuro@leanwmedycynie.pl
4. Zakres wymaganych informacji zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)”

II. Wniesienie opłaty za walidację:

1. W przypadku kandydatów, dla których LWM prowadziło kształcenie w obszarze kwalifikacji w wysokości określonej w umowie szkoleniowej
2. W przypadku kandydatów, dla których LWM nie prowadziło kształcenia w wysokości określonej w umowie zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie
3. W przypadku pozostałych kandydatów: w wysokości 2500 zł netto (3075 zł brutto) od każdego kandydata, powiększone, w przypadku walidacji w trybie stacjonarnym o koszty dojazdu, noclegu komisji egzaminacyjnej oraz kosztów wynajęcia sali egzaminacyjnej
4. Opłatę należy wnieść na konto LWM prowadzone w mbanku o numerze: 74 1140 2004 0000 3502 8243 2037

III. Udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenie oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia walidacji oraz certyfikacji kandydata.

IV. Poddanie się procedurze weryfikacji tożsamości przed przystąpieniem do procesu walidacji

V. Przekazanie opracowanych rozwiązań potwierdzających nabycie weryfikowanych kompetencji (prezentacja) w terminie i formie ustalonej:

1. W przypadku kandydatów, dla których LWM prowadziło kształcenie w obszarze kwalifikacji – w umowie przeprowadzenia kształcenia
2. W przypadku kandydatów, dla których LWM nie prowadziło kształcenia w obszarze kwalifikacji – w umowie z podmiotem prowadzącym szkolenie i zgłaszającym kandydatów
3. W przypadku pozostałych kandydatów w formie prezentacji i ewentualnych załączników w formacie PDF, zgodnie ze strukturą prezentacji wskazaną w załączniku nr 2 do Regulaminu walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)”, nie później niż 5 dni roboczych przed ustalonym dniem egzaminu.

Szczegółowe zasady prowadzenia walidacji w trybie stacjonarnym oraz zdalnym określone zostały w odpowiednio: punkcie III i IV Regulaminu walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)”

Zasady certyfikacji

1. Certyfikat otrzymuje osoba, która potwierdzi wszystkie efekty uczenia dla kwalifikacji, zawarte w opisie efektów uczenia kwalifikacji zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2021-02-19 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 2021-03-08 r., poz. 241).
2. Wzór certyfikatu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)”

Terminy i miejsca prowadzenia walidacji

W celu uzyskania informacji dotyczących terminów i miejsca prowadzenia walidacji, zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania?

Dokumenty

Regulamin walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)”

Skip to content